All News
Densa Deniz Ticaret Odası üyesidir. Densa is a member of Chamber of Shipping.BUREAU VERITAS CertifiedT.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Careers
Uygun Pozisyonlar
GENEL BİLGİLER / GENERAL INFO
Ad/Name: * Soyad/Surname: *
Başvurulan Konum ve Yeterlik/Position and Rank: * Şehir/City:
Açık Adres/Adress:
Cep Tel/Cell Phone : * Diğer Telefon/Other Phone: *
TC Kimlik No/INDOS No: Doğum Tarihi/Date of Birth: *
Doğum Yeri/Birth Place: Medeni Hali/Marital Status:
Kan Grubu/Blood Type: Çocuk Sayısı/Number of Children:
Askerlik Durumu/Military: Mezuniyet Durumu/Graduation:
Mezun Olduğu Okul/Graduated School: Mezun Olduğu Bölüm/Department:
Yabancı Dil/Languages: Gemi Bayrak Tercihi/Ship Flag:
Pasaport No/Passport No: * Pasaport Bitiş Tarihi/Expire Date of Passport: *
Sağlık Vizesi Bitiş Tarihi/Expire Date of Health Report: * Aşı Belgesi Düzenlenme Tarihi/Issue Date of Vaccination Card:
Liman Cüzdanı No/Seamenbook No: * Liman Cüzdanı Bitiş Tarihi/Expire Date of Seamenbook: *
Malta Endorsment No: Malta Endorsment Bitiş Tarihi/Expire Date of Malta Endorsment:
SERTİFİKALAR / CERTIFICATES
Petrol Tankeri Tanıtım/Oil Tanker Familiarization
Kimyasal Tanker Tanıtım/Chemical Tanker Familiarization
Petrol ve Kimyasal Madde Tankerlerinde Yük İşlemleri için Temel Eğitim Belgesi/ Certificate of Proficiency in Basic Training of Oil and Chemical Tanker Cargo Operations Training Certificate
Güvenlikle İlgili Tanıtım Belgesi/ Security-Related Familiarization Certificate
Güvenlik Farkındalık Belgesi/Security Awarness Certificate
Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Eğitimi/Designed Security Duties
Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele/Fire Prevention and Fire Fighting Training Certificate
Temel İlkyardım Eğitimi/Elementary First Aid Training Certificate
Denizde Kişisel Cankurtarma Teknikleri/Personal Survival Techniques Training Certificate
Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk/Personel Safety and Social Responsibility Training
Cankurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliği/Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (Other Than Fast Boats)
Seyir/Makine Vardiyası Tutma/Navigational or Engine Room Watchkeeping Certificate
Kimyasal Madde Tankerlerinde Yük İşlemleri için İleri Eğitim Belgesi/Certificate of Proficiency in Advanced Chemical Cargo Operations Training Certificate
Petrol Tankerlerinde Yük İşlemleri için İleri Eğitim Belgesi/Certificate of Proficiency in Advanced Oil Cargo Operations Training Certificate
Buzda Seyir Sertificası/Ice Navigation Training Certificate
Liderlik ve Ekip Çalışması/Leadership and Teamwork Certificate
Type Specific ECDIS
Gemi Güvenlik Zabiti/Ship Security Officer
BRM/BTM/ERM
Sıvı Kimyasal Yük ve Balast Elleçleme/Liquid Chemical Cargo and Ballast Handling
Petrol Tankeri Yük ve Balast Elleçleme/Oil Tanker Cargo and Ballast Handling
REFERANSLAR / REFERENCES
1. Referans/References 1. Referans Telefonu/References Phone Number
2. Referans/References 2. Referans Telefonu/References Phone Number
ÇALIŞTIĞINIZ FİRMALAR/NAME OF COMPANY (Work Experience)
  Çalıştığınız Firma/Name Of Company Gemiler/Name of Ships DWT Göreviniz/Rank Süresi/Duration of Work
1.
2.
3.

Güvenlik Kodu /
Security Code
pk7y
Yukarıda belirtmiş olduğum bütün bilgilerin doğruluğunu onaylar, aksine bir tespitte bulunulması durumunda İş Kanunu' nun 17/2a maddesi uyarınca işten çıkarılmam için sebep teşkil edeceğini kabul ederim. DENSA GROUP' un hakkımda araştırma yapması, ilgili kişi, kurum ya da kuruluşları da istenilen bilgiyi vermeleri için yetkili kılar, bundan doğacak her türlü sorumluluğun tarafıma ait olduğunu beyan ederim.

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Bu form 'u doldurarak Aydınlatma Metni 'ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni
İş bu metin üyelik sözleşmesi eki niteliğinde olup, sözleşme ile elde edilen Kişisel Verilere ilişkin aydınlatma metnini ve açık rıza beyanını içermektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca VERİ SORUMLUSU şirketimiz DENSA TANKER ISLETMECILIGI LTD. STI. işbu Üyelik Formu sayesinde elde etmiş olduğu, üyelik hesabı açılmasına ilişkin başvuru talebini ileten kişiye ait kişisel verileri (Ad/Soyad/e-mail/Telefon numarası/Adres) ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda veri sorumlusu olarak kaydedebilir, sınıflandırabilir, işleyebilir, saklayabilir, güncelleyebilir ve üçüncü kişilere aktarabilir.

Gemi personeli başvuru formuna ilişkin başvuru talebini ileten kişiden alınan kişisel veriler, sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi, personele özel hizmetlerin oluşturulması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, ticari işbirliklerinin, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi, yönetilmesi, internet sitemizde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi, amaçlarıyla işlenebilir.

Personel başvuru formuna ilişkin başvuru talebini ileten kişiden alınan kişisel veriler, Şirket tarafından, ilgili kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı ve/veya izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, Şirketin hissedarlarına, çalışanlarına, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, hizmet aldığı ve/veya iş birliği yaptığı yurtiçi/yurtdışı kişi, kurum, kuruluş ve/veya diğer üçüncü kişilere, aktarılabilir.

Personel başvuru formuna ilişkin başvuru talebini ileten kişiye ait kişisel veriler, Şirket tarafından çalışanları, yurtiçi/yurtdışı iştirakleri, iş birliği yaptığı kişi, kurum ve/veya kuruluşlar, resmî kurumlar veya diğer üçüncü kişiler, tarafından, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilir.

ÜYENİN AÇIK RIZA BEYANI Yukarıda tarafıma yapılan bilgilendirme çerçevesinde, verdiğim tüm kişisel bilgileri kendi rızamla verdiğimi beyan eder, vermiş olduğum kişisel verilerin Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmasına, kaydedilmesine ve bu amaçlarla yurt içi ya da yurt dışına aktarılmasına, kişisel iletişim bilgilerimin bu rıza beyanı şartları dâhilinde saklanmasına, kaydedilmesine ve üçüncü kişiler ile paylaşılmasına açık muvafakatim olduğunu, kişisel verilerinin işlenmesine ve korunmasına ilişkin olarak bilgi talep etme hakkım dahil olmak üzere tüm haklarımı öğrendiğimi ve veri sorumlusuna başvurarak haklarımı Kanuna uygun biçimde her zaman kullanabileceğim noktasında bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Clarification Text of the Law on the Protection of Personal Data
This text is in the nature of an annex to the membership agreement and includes the clarification text regarding the Personal Data obtained with the contract and the express consent statement. In accordance with the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data, our DATA RESPONSIBLE company DENSA TANKER ISLETMECILIGI LTD. STI. It can save, classify, process, store, update the personal data (Name / Surname / e-mail / Telephone number / Address) of the person who submitted the application request for the opening of a membership account, obtained through this Membership Form, as the data controller, in cases permitted by the relevant legislation. and transfer it to third parties.

Personal data received from the person who submitted the application request regarding the ship personnel application form, fulfilling the contractual and legal responsibilities completely and accurately, creating special services for the personnel, creating visitor records, planning and executing the commercial cooperation, management and communication activities and strategies correctly, It can be processed for the purposes of managing the website, improving the services offered on our website and eliminating the errors that occur on the website.

The personal data obtained from the person who submitted the application request regarding the personnel application form shall be provided by the Company to the persons, institutions and/or organizations that are required and/or permitted by the provisions of the relevant law and other legislation, public legal entities authorized to receive the data, the Company's shareholders, employees, domestic It can be transferred to foreign subsidiaries, domestic/foreign persons, institutions, organizations and/or other third parties with whom it receives services and/or cooperates.

Personal data belonging to the person who submitted the application request for the personnel application form, by the Company's employees, domestic/foreign affiliates, cooperating persons, institutions and/or organizations, official institutions or other third parties, verbally, in writing or electronically, completely or completely. It may be collected by partially automatic or non-automatic means provided that it is part of any data recording system.

MEMBER'S EXPRESS CONSENT STATEMENT
Within the framework of the information given to me above, I declare that I have given all the personal information I have given with my own consent, and that the personal data I have given will be used and recorded by the Company for the above-mentioned purposes and transferred to the country or abroad for these purposes, and that my personal contact information is stored and recorded within the terms of this consent declaration. and third parties, that I have learned all my rights, including my right to request information regarding the processing and protection of personal data, and that I have been informed that I can always exercise my rights in accordance with the Law by applying to the data controller.


 

Home Page | About Densa | Fleet List / Positions | News | Careers | Contact Us | Organizational Chart DENSA 0216 327 44 37
Copyright © 2010 Densa Tanker. All Right Reserved. Site Creation and Technology byLifecrea Advertising Agency